airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Om Socialstyrelsen

Om Socialstyrelsen

Socialstyrelsens primære opgave er, at løse en række drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for socialområdet. For at løse opgaven er Socialstyrelsen organiseret i tre udførende enheder, der er henholdsvis Døgn- og Visitationsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Projekt- og Udviklingsafdelingen.

Til at understøtte den interne opgaveløsning, består Socialstyrelsen derudover, af Sekretariatet og Økonomiafdelingen, der primært løser opgaver internt i styrelsen.

Socialstyrelsens opgaver er bestemt i Finansloven og består overordnet af følgende opgaver, for nærmere beskrivelse, se beskrivelserne af de enkelte afdelinger:

• Drift af og visitering til døgninstitutioner.
• Rådgivning og vejledning af kommuner omkring socialt udsatte børn og unge.
• Kurser der skal styrke den juridiske og socialfaglige viden på børn og unge området.
• Drift af Rejseholdet for voksne med senfølger efter overgreb og
• Udviklingsprojekter inden for socialområdet
• Metodeudvikling inden for socialområdet
• Drift af behandlingstilbud, herunder:
            Rejseholdet for voksne med senfølger efter overgreb
            Rejseholdet for børn der har været udsat for overgreb
            Behandlingstilbud for mennesker der udøver vold, Alliaq

For at styrke dialogen og erfaringsudveksling mellem kommuner og Socialstyrelsen, er Udviklingsrådet etableret som rådgivende organ for styrelsen. Udviklingsrådet består af repræsentanter fra kommunerne, Socialstyrelsen, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen og Fagpersoner.

I gennem rådsmøderne kan kommuner og Socialstyrelsen udveksle erfaringer og skabe en løbende dialog og et samarbejde omkring styrelsens opgaveløsning.

Døgn- og visitationsafdelingen

Afdelingen beskæftiger sig med driften af selvstyreejede døgninstitutionerne og visitation til både selvejede, kommunale og selvstyreejede døgninstitutioner. Afdelingen driver Det Centrale Visitationssystem og har hertil også ansvaret for godkendelser af selvejende, selvstyreejede og kommunale døgninstitution. Derudover har afdelingen det overordnede ansvar, for det landsdækkende handicapcenter, Pissassarfik.

Afdelingen har følgende kerneopgaver:

 • Pædagogisk rådgivning, udvikling og vejledning
 • Pædagogisk tilsyn
 • Uddannelser og kurser for døgninstitutioner for børn og unge samt handicapinstitutioner
 • Det Centrale Visitationssystem
 • Bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesopgaver
 • Generel drift af selvstyreejede døgninstitutioner
 • Godkendelse af døgninstitutioner

Den Centrale Rådgivningsenhed

Den Centrale Rådgivningsenheds primære opgave er, at rådgive og vejlede kommunerne på området for udsatte børn og unge med henblik på, at styrke den juridiske og socialfaglige viden og praksis på området.

Afdelingen driver blandt andet Rejseholdet for børn der har været udsat for overgreb og Rejseholdet for voksne med senfølger efter overgreb.
Afdelingen arbejder med metodeudvikling inden for Socialområdet og er blandt andet ansvarlig for udvikling og implementering af Familierådslagning i kommunerne.

Derudover har afdelingen ansvaret for, at drive og samle borgerrettede telefonrådgivninger inden for det sociale område.

Afdelingen har følgende kerneopgaver:

 • Rådgivning og vejledning af kommuner i forbindelse med børn og unge sager
 • Telefonrådgivning inden for det sociale område
 • Oplæring af kommunale sagsbehandlere
 • Metodeudvikling – herunder plejefamiliekurser og familierådslagning
 • Afholdelse af kurser
 • Rejseholdet for voksne med senfølger efter overgreb
 • Rejseholdet for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb
 • Behandlingstilbuddet til mennesker der udøver vold, Alliaq
Projekt- og Udviklingsafdelingen

Projekt- og Udviklingsafdelingen har til opgave at udvikle og implementere nye tiltag og projekter inden for Socialstyrelsens arbejdsområde. Dette i form af udvikling af projekter, der har til formål at styrke kommunernes arbejde med bestemte målgrupper, men også i form af projekter, der styrker Socialstyrelsens interne opgaveløsning.

Afdelingen arbejder blandet andet med udvikling og implementering af Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb, Killiliisa, og med at udvikle metoder til at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af sektorer og fagområder i arbejdet med børn og unge.

 


Sekretariatet

Sekretariatet administrerer behandlingen af tilskudsansøgninger og er ansvarlig for, indsamling af data og statistik på socialområdet. Derudover er der tilknyttet en jurist til sekretariatet, der i samarbejde med Den Centrale Rådgivningsenhed vejleder og rådgiver kommunerne i børnesager og relevant lovgivning.

Derudover er Sekretariatets primære opgave, at understøtte den administrative opgaveløsning internt i Socialstyrelsen.

 

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen varetager den økonomiske del af driften af selvstyreejede døgninstitutioner. Afdelingen fører løbende økonomisk eftersyn med alle døgninstitutioner.

Afdelingen varetager Departementets og Socialstyrelsens økonomi. Derudover sørger afdelingen for at facilitere og administrere besøgsrejser for borgere der er anbragte i Danmark.

OBS! Alle henvendelser vedr. fakturaer og løn skal sendes f-oekonomi@nanoq.gl

 


Udviklingsrådet

Udviklingsrådet fungerer som et rådgivende organ for Socialstyrelsen. Udviklingsrådet har ikke beslutningskompetence, men har til formål, at skabe rammerne for en god dialog og et godt samarbejde mellem kommunerne og Socialstyrelsen.

Rådet fungerer som et fagligt forum, hvor der kan gives inspiration og faglige input til Styrelsens virke, hvor rådet kan komme med forslag og ønsker til udvikling, forandring og forbedring på socialområdet.

Udviklingsrådet består af følgende:

• Styrelseschefen for Socialstyrelsen (Formand)
• Kommunernes socialchefer
• To repræsentanter fra Socialstyrelsen
• En repræsentant fra Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen
• To fagpersoner
• En repræsentant fra Ilisimatusarfik, der arbejder med sociale forhold

Udviklingsrådet afholder 2 årlige møder.