airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tilskud til indsatser med sociale formål

Socialstyrelsen kan yde tilskud til indsatser med Sociale formål
Generelt

Der kan ydes tilskud til følgende formål:

• Socialpædagogiske forsøgsordninger
• Udviklingsprojekter for væresteder
• Oplysningsvirksomhed inden for socialområdet

Der stilles en række særlige krav til, hvad ansøgningerne skal indeholde. Beskrivelser af dette, fremgår under hvert enkelte område.

Hvem kan søge?
Der kan ydes tilskud til kommuner, frivillige organisationer og selvejende institutioner. For ansøgninger fra kommunerne prioriteres de ansøgninger, der understøtter kommunernes politikker, strategier eller handleplaner inden for socialområdet samt børne- og ungeområdet. (Se mere om dette under ’Særlige kriterier for kommuner’)

Virksomheder kan ikke søge tilskud. Kommuner frivillige organisationer og selvejende institutioner kan dog søge tilskud til, at få dækket udgifter fra virksomheder, eksempelvis i form af eksterne konsulenter eller kursusafholdere.
Hvad kan du søge til?

Til indsatser med sociale formål kan der ydes tilskud til aktiviteter inden for følgende områder:

1. Socialpædagogiske forsøgsordninger
Særlige socialpædagogiske tiltag kan eksempelvis være mandegrupper, indsatser for ofre for vold eller lignende aktiviteter der har til formål, at udvikle eller styrke en indsats for en særlig målgruppe.
Her prioriteres særligt indsatser, der understøtter og udvikler kommunernes tilbud eller på anden måde kan udvikle en lokal praksis inden for det socialpædagogiske område.

2. Udviklingsprojekter for væresteder
Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at udvikle nye væresteder samt styrke nye tiltag i eksisterende væresteder. 

3. Oplysningsvirksomhed inden for socialområdet
Der ydes tilskud til oplysningsvirksomhed inden for socialområdet. Det kan være i form af oplysningsmaterialer og aktiviteter, der har til hensigt at oplyse om eksempelvis vold i nære relationer, overgreb og ret til egen krop.


Hvordan søger du?

Ansøgninger om tilskud, skal være modtaget i Socialstyrelsen inden den 31. marts 2019. Ansøgninger der er modtaget efter fristen udløb vil ikke blive behandlet.
 
Ansøgninger hvor ansøgningsskemaet ikke er anvendt eller ansøgninger med manglende bilag, vil ikke blive behandlet. 
 
Alle ansøgninger sendes til Socialstyrelsens tilskudspostkasse: tapi@nanoq.gl.

Alle ovenstående tilskud kan kun ydes, hvis der i forbindelse med ansøgningen indsendes følgende:

·         Regnskab fra sidste opgjorte regnskabsår med en blank revisorpåtegning

·         Årsrapport eller tilsvarende som beskriver afholdte aktiviteter

·         Budget for ansøgningsåret. Budgettet skal være godkendt af kommunalbestyrelsen. For selvejende institutioner skal det være godkendt af bestyrelsen

·         Aktivitetstal og eventuelle statistiske oversigter

·         Skal der bruges ekstern konsulentbistand eller undervisning, skal der indsendes en aftale, der angiver pris og indhold.

Særlige kriterier: Ansøgninger til Oplysningsvirksomhed inden for socialområdet skal indeholde budget og en beskrivelse af projektet. Der stilles ikke krav om, at regnskab, aktivitetstal med videre indsendes.

Særligt for kommuner, kommunale enheder og kommunale institutioner:
Alle ansøgninger fra kommunale forvaltninger, kommunale enheder og kommunale institutioner skal være underskrevet af fagchef/direktør for socialområdet i kommunen.
 
For ansøgninger til Tilskud til indsatser med sociale formål, brug følgende skema: Ansøgningsskema Indsatser med sociale formål 


Særligt for kommuner
Ansøgninger til projekter og aktiviteter der udføres som led i en kommunal strategi, politik, handleplan, kompetenceudviklingsplan og lignende prioriteres. Herunder hører også projekter, hvor aktiviteten der søges tilskud til, indgår som en del af projektet eller er hele projektet.
De særlige kriterier skal skabe mulighed for, at tilskudsmidlerne anvendes med henblik på, at skabe et permanent løft inden for det område der søges tilskud til.
Derfor prioriteres disse indsatser frem for enkeltstående indsatser eller arrangementer.
Derfor kan der med fordel beskrives i ansøgningen, hvilke strategier, politikker, handlerplaner eller projekter, tilskuddet skal støtte.

Ansøgningen skal som minimum være godkendt af en fagchef i kommunen.
Det skal sikre at det er den kommunale organisation der søger og ikke den enkelte enhed eller medarbejder.